Francontraste 2023

Poziv na sudjelovanje

263 KB

Pozivamo vas na priloge/radove iz jedne ili više od niže navedenih disciplina:

1. Znanost o jeziku

Polazeći od francuske lingvistike (fonetike, sintakse, semantike, pragmalingvistike, leksikologije, sociolingvistike, analize diskursa, lingvistike iskazivanja) radovi s jednim od težišta:

– kognitivna istraživanja – figure u odnosu na jezik i diskurs; figure i spoznajna aktivnost

– supostavna istraživanja – usporediti jezične osobitosti francuskoga jezika s jednim ili više drugih jezika, kontekstualizirana istraživanja

– sredstva jezičnog sustava i multimodalna sredstva iskazivanja – strukture i argumentacijska sredstva u pisanom i govorenom izričaju: leksik, konektori, modalizatori, glagolska vremena, deiktici, neupravni govor, prozodijska i gestovna sredstva.

– iskazivatelj u odnosu na jezični sustav i na jezičnu realizaciju; pragmatički aspekt subjektivnosti u jeziku: konverzacijske maksime, implicitno u jeziku, govorni činovi, argumentativna učinkovitost diskursa

– postupci konstrukcije iskaza na jezičnoj i na diskurznoj razini

– čimbenici koji utječu na pragmatičke i stilističke varijacije

– heterogenost značenja u diskursu, metaforičnost, gnomski izrazi, poslovice i stereotipizirane strukture; polisemija, metafore i analogija, pragmatički aspekti vremenskih odrednica

– diskurzne strukture, varijacije i sintaksa

– dvojezičnost, diglosija, višejezičnost i podizanje svijesti o jeziku

 

2. Metodika nastave francuskoga jezika

– novi pristupi poučavanju gramatike stranih jezika

– metajezična razmatranja

– pristup pogreškama – pedagogija pogreški

– mobilnost – jezični dodiri, dodiri između jezika, pojedinaca i kultura, društveni i osobni identitet: izazovi globalizacije; globalizacija i višejezičnost

– poučavanje govora: od korektivne fonetike/remedijacije izgovora do metodike usmenoga izražavanja

– uporaba novih informatičkih i komunikacijskih tehnologija u nastavi

– diskurs i interakcija u nastavi francuskoga kao inoga jezika, nastavnikov govor, učenikov govor, interakcijska sociolingvistika, vrednovanje diskurzne kompetencije

– FOU (Français sur Objectifs Universitaires – francuski za akademske namjene) – kako oblikovati diskurs na akademskoj razini

– jezične kompetencije učenika u sprezi sa zahtjevima i potrebama njegove struke